החזר מס שנוכה במקור בהשקעות בבורסה

ניכוי מס במקור|רווח הון|מס הכנסה

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2008

הבנקים מנכים מס במקור מהרווחים של המשקיעים בשוק ההון, אך המשקיעים לא תמיד יודעים כי מוטל עליהם לפנות לבנק ולקבל אישורים על ניכוי מס במקור.

מטרת ההוראות בעניין ניכוי מס במקור הייתה לייעל את הליך הגבייה, ולמנוע מהאזרח את החובה להגיש דוח שנתי לגבי הכנסתו מפעילות בניירות ערך. אלא, שלעיתים מתברר בסוף השנה כי לנישום היו גם הפסדים, כך שיכול להיות שלאחר קיזוז ההפסדים כנגד הרווחים, אין חבות במס.

להרחבה בנושא קיזוז הפסדים בבורסה, ראו: קיזוז הפסדים בבורסה.

משקיעים שניכו להם מס במקור כאמור, אמורים לגשת לבנק ולקבל אישור המתייחס לשנת המס הקודמת לפי טופס 867 על רווח הון, דיבידנד ריבית והפרשי הצמדה בתיק ההשקעות שלהם וכן ביחס לשיעור המס שנוכה במקור. טופס 867 מתייחס גם לרווחים ולהפסדים. את הטפס יש לצרף לדו"ח השנתי ולתבוע החזר מס.
 

צו מס הכנסה ותקנות מס הכנסה

בהתאם לצו מס הכנסה - קביעת תמורה, תשלום או רווח הון ממכירת נייר ערך או מעסקה עתידית כהכנסה, התשס"ג-2002, כל סכום ששולם למי שמוכר ניירות ערך או בעסקה עתידית, ייחשב כ"הכנסה" לעניין סעיף 164 לפקודה, וכתוצאה מכך תחול חובת ניכוי במקור לגביו.

תקנות מס הכנסה - ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית, התשס"ג-2002 קובעות את הוראות הניכוי במקור לגבי רווחים ממכירת ניירות ערך בבורסה ובעסקאות עתידיות.

בנוסף לקביעת שיעור הניכוי במקור, התקנות מתייחסות גם לצורת חישוב הרווח לצורך הניכוי במקור, ניכוי מס משווה-כסף, התרת הוצאות, קיזוז הפסדים וכו'.

התקנות קובעות פטור ביחס לתושב חוץ. כלומר, כאשר מוסד כספי משלם תמורה או רווח הון לתושב חוץ הזכאי לפטור ממס, לא תחול חובת ניכוי מס במקור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון, ואחת לשלוש שנים אם היה בישראל, הצהרה על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.

התקנות כאמור תוקנו בשנת 2005, במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, שתחילתו ביום 1 בינואר 2006. תיקון 147 אימץ רפורמה אשר קבעה שיעור מס אחיד להכנסות שונות משוק ההון (רווח הון, ריבית ודיבידנד), כמפורט להלן:

  • חייב המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה ממכירת ניירות ערך, ינכה מס בשיעור של 20% מרווח ההון הריאלי.
  • חייב המשלם למוכר שהוא יחיד תשלום בעסקה עתידית, ינכה מהתשלום מס בשיעור של 20% מרווח ההון הריאלי.
  • חייב המשלם למוכר שהוא יחיד בעל יחידה בקרן נאמנות פטורה, רווח הון ריאלי בשל מכירה או פדיון של יחידה, ינכה ממנו מס בשיעור של 20%.
  • חייב המשלם למוכר שהוא חבר-בני-אדם תמורה ממכירת נייר ערך, תשלום בעסקה עתידית או רווח הון ריאלי במכירה או בפדיון של יחידה בקרן נאמנות פטורה או בקרן נאמנות חייבת, ינכה מרווח ההון הריאלי או מהתשלום, מס בשיעור של 25%.

בנוסף לטופס 867 המקבץ את הנתונים לדו"ח, יש להגיש טופס 1322 שהוא נספח לטופס הדיווח השנתי והוא מכיל את כל הרווחים וההפסדים בשוק ההון של הנישום מכל המקורות, לרבות מצבים שהנישום מנהל תיק השקעות ביותר ממקום אחד.

לסיכום, אם הבנק או הברוקר ניכה למשקיע מס ביתר בשלב הניכוי במקור, המס יוחזר לו בעקבות הגשת דוח לרשות המיסים כאמור, ואם הפסדים לא הובאו בחשבון בשלב הניכוי במקור - ניתן יהיה לקזזם בשלב הדו"ח.
 
 
להרחבה בעניין מיסוי השקעות בבורסה, ראו: השקעות בבורסה - מדריך לתכנון מס
 
ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
logo בניית אתרים