הטבות מס להשקעה בחברת הייטק

השקעה|מניות|חברה|הוצאה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פברואר 2011

במטרה להגדיל את היקף ההשקעות בחברות הייטק בשלבים המוקדמים, נקבעה הוראה שנועדה לתמרץ את בעלי ההון המשקיעים בהן בדרך של התרת סכום ההשקעה כהוצאה בידם ובכך להוזיל את עלויות ההשקעה.

ההוראה החדשה מתירה ליחיד לנכות כהוצאה את עלות ההשקעה, עד תקרה של 5 מליון שקלים, בחברת מטרה המאופיינת בכך שעיקר פעילותה היא פעילות מו"פ, כנגד הכנסה מכל מקור, בפריסה על פני שלוש שנים, ובלבד שההשקעה בוצעה עד תום שנת המס 2015 ותמורתה הוקצו לו מניות בחברה, והכול בתנאים המפורטים להלן.

הוראות הסעיף לאחר התיקון

20. (א) בסעיף זה -

"השקעה מזכה" - השקעה של יחיד בחברת מטרה בשנת מס כלשהי, אשר בשלה הוקצו לו מניות בחברת המטרה באותה שנה;

"חברת מטרה" - חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, שהתקיימו לגביה ולגבי ההשקעה המזכה בה כל אלה:

(1) במהלך כל תקופת ההטבה לא רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה;

(2) 75 אחוזים לפחות מסכום ההשקעה של היחיד בה, אשר בשלו הוקצו לו מניות בחברה, משמשים להוצאות מחקר ופיתוח, לא יאוחר מתום תקופת ההטבה;

(3) 75 אחוזים לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה במהלך תקופת ההטבה הוצאו בישראל;

(4) הן בשנה שבה שולם סכום ההשקעה המזכה והן בשנה שלאחריה, לא עלו הכנסותיה של החברה על 50 אחוזים מסכום הוצאות מחקר ופיתוח;

(5) במהלך כל תקופת ההטבה הוצאות המחקר והפיתוח הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל שבבעלות החברה;

(6) עד לשנת המס שבה התקיים התנאי האמור בפסקה (2), בכל אחת משנות המס במהלך תקופת ההטבה, לרבות שנת המס שבה התקיים התנאי האמור, הוצאות המחקר והפיתוח מהוות 70 אחוזים לפחות, מכלל הוצאות החברה;

"קרוב" - מי שמנוי בפסקאות (1) ו-(2) בהגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה;

"תקופת ההטבה" - שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה סכום ההשקעה המזכה שולם לחברת המטרה.

(ב) על אף האמור בכל דין, סכום השקעה מזכה במניות של חברת מטרה, עד לגובה של 5 מיליון שקלים חדשים (בפרק זה - סכום ההשקעה המרבי), יותר ליחיד ניכויו מכלל הכנסתו בשנת המס, במשך תקופת ההטבה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) סכום ההשקעה שולם בתקופה שבין יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) לבין יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015);

(2) היחיד החזיק במניות שהוקצו לו בתמורה להשקעתו המזכה בחברת המטרה במשך כל תקופת ההטבה;

(3) הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה.

(ג) בחישוב סכום ההשקעה המרבי יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של היחיד בחברת המטרה, במישרין, וכן השקעות כאמור שביצע קרובו בחברה.

(ד) לעניין חישוב רווח הון במכירת מניות של חברת המטרה בידי יחיד שסכום ההשקעה המזכה הותר לו בניכוי לפי סעיף זה, יוקטן המחיר המקורי של המניות בכל סכום ההשקעה שהותר בניכוי כאמור.

רקע כללי

סעיף 20א לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה) מאפשר למשקיע לנכות כהוצאה, כנגד הכנסה מכל מקור, את השתתפותו במישרין במימון מחקר, תמורת זכות בפרי תוצאותיו של המחקר, שהיא סבירה ביחס להשתתפותו בהוצאות. מועד התרת ההוצאה הוא בשנת תשלומה או בפריסה על פני שלוש שנים, בהתאם להוראות הסעיף האמור.

סעיף 20א, לפני התיקון לפקודה, לא התיר ניכוי הוצאה כאמור אם ההשתתפות במימון המחקר נעשית בעקיפין, למשל, בדרך של השקעה במניות החברה המבצעת את פעילות המחקר והפיתוח. השקעה כאמור המבוצעת במניות חברת המטרה, מהווה את המחיר המקורי של המשקיע, כהגדרת המונח בסעיף 88 לפקודה, ובאה לידי ביטוי כהוצאה הונית רק במועד מימוש מניות החברה, בדרך של הפחתת רווח ההון החייב במס או בדרך של יצירת הפסד הון הניתן לקיזוז כנגד רווח הון אחר.

בנוסף לשאלת עיתוי ההכרה בהוצאה, יש הבדל בשיעור המס החל על ההכנסה שכנגדה מנוכה ההוצאה בכל אחת מהאפשרויות: בעוד שהשתתפות במחקר המותרת כהוצאה לפי סעיף 20א לפקודה מנוכה מהכנסתו של המשקיע מכל מקור, העשויה להיות חייבת במס בשיעור המס השולי, שהוא, בשנת 2010, 45%, הרי שהתרת עלות ההשקעה במניות כהוצאה הונית מפחיתה רווח הון החייב במס בשיעור של 20% או 25%, לפי העניין.

דברי הסבר להוראה החדשה

הטעם העומד בבסיס ההצעה הוא, שככל שמדובר בחברות עתירות מחקר ופיתוח, ההשקעה בחברה שקולה מבחינה כלכלית להוצאות הפיתוח ברמת החברה, וכך מושווית ההטבה הניתנת בין השקעה במישרין, לפי סעיף 20א לפקודה, לבין השקעה בעקיפין במניות חברת המטרה. כדי לאפיין את חברת המטרה בהתאם לאמור לעיל נקבע כי חברה כאמור תהיה חברה תושבת ישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה, עיקר ההשקעה בה על ידי היחיד תשמש להוצאות מחקר ופיתוח שעיקרן הוצא בישראל, אין לה הכנסות משמעותיות ביחס להוצאותיה, עיקר הוצאותיה בשנות ההטבה הן הוצאות מחקר ופיתוח, והוצאותיה אלה מבוצעות לשם קידומו או פיתוחו של מפעל שבבעלותה, היינו - הקניין הרוחני שיפותח בעקבות המחקר והפיתוח יהיה בבעלות החברה.
 
 
ראו גם החלטת מיסוי בעניין ניכוי בשל השקעה מזכה
 
להרחבה בנושא עידוד השקעות, ראו מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים