זיכוי עקיף 

זיכויים|מס חברות|חברה זרה|החלטת מיסוי

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
כתיבה: מרץ 2009
עדכון:  יוני 2012

מנגנון זיכוי עקיף נקבע בסעיף 126(ג) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), 1961-תשכ"א, והוא מאפשר לחברה ישראלית לקבל זיכוי בגין המס הזר שנוכה במקור בשל הדיבידנד שחולק מאת חברה זרה, כמפורט להלן, וכן לקבל זיכוי בגין המס הזר ששולם על ידי חברה זרה בגין ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד.

בעיקרון, ניתן לקבל את הזיכוי העקיף בגין דיבידנד אשר התקבל מחברה בת זרה בתנאי שהיא מוחזקת בשיעור של 25% לפחות על ידי החברה הישראלית, לרבות כאשר ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד הינה הכנסה שמקורה בחברה המוחזקת במישרין על ידי החברה הבת הזרה ובתנאי שחברת הבת מחזיקה בה בשיעור של 50% לפחות.

מנגנון זיכוי עקיף מאפשר לחברה ישראלית לקבל זיכוי בגין מיסי חו"ל אשר שולמו הן על ידי חברה בת זרה והן על ידי חברה נכדה זרה, היינו עדשתישכבות החזקה. בעיקרון, לא ניתן לקבל זיכוי בגין מיסי חו"ל המשולמים בידי חברה נינה. אולם, ראו להלן את האפשרויות לקבל זיכוי ממס גם שמדובר בחברות נינות.

הוראות החוק

הוראות החוק בעניין זיכוי עקיף נקבעו בסעיף 126(ג) לפקודה:

"על אף הוראות סעיף קטן (א), על הכנסתו החייבת של חבר בני אדם מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, וכן מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, יוטל מס חברות בשיעור של 25%; ואולם אם לפי בקשת החברה הנישומה או על פי הסכם למניעת כפל מס יש להביא בחשבון את מסי החוץ שהוטלו על אותו דיבידנד ועל ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד, יראו את ההכנסה מדיבידנד כהכנסה בגובה הדיבידנד המגולם ויוטל עליה מס חברות בשיעור הקבוע בסעיף קטן (א);

בסעיף זה –

"הדיבידנד המגולם" - סכום ההכנסה מדיבידנד בתוספת מס ששולם על ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד.


"החברה הנישומה" - חברה שקיבלה דיבידנד מחברה אחרת שבה היא מחזיקה ב-25% או יותר מאמצעי השליטה (להלן בסעיף זה - החברה האחרת);


"הכנסה שממנה חולק הדיבידנד" - לרבות הכנסה שמקורה בחברה המוחזקת במישרין בידי החברה האחרת בשיעור של 50% לפחות..."

זיכוי עקיף ביחס לחברות נינות

במדינות רבות, כמו בריטניה, צרפת וגרמניה, נהוג לאפשר לחברות לאחד דוחותיהן לצורכי מס כך שהכנסותיה של החברה האם תכלולנה את הכנסותיהן של החברות הבנות וחבות המס הקבוצתית תוטל על החברה האם. שילוב הוראות הדין הפנימי באותן מדינות בדבר איחוד דוחות לצורכי מס עם הוראות המס בישראל, יאפשר מתן זיכוי בגין מסי חוץ אף בגין הכנסתן של חברות נינות ואף מעבר לכך. ראו לעניין זה פסק דין חב' מודול בטון השקעות בתעשייה בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים.

זיכוי עקיף - החלטות מיסוי

במסגרת החלטת מיסוי 107/06 זיכוי עקיף ממס חברות בהשקעה באמצעות שותפות זרה נידונה סוגיה שבה היו לכאורה שלוש שכבות החזקה. החברה הישראלית ביקשה לדעת האם קיומה של השותפות הזרה יש בו כדי למנוע ממנה קבלת זיכוי בגין מיסי חו"ל אשר שולמו על ידי החברה המוחזקת על ידי השותפות הזרה, בהיותה לכאורה "חברה נינה". ההחלטה של רשות המסים הייתה לאשר לחברה הישראלית להתייחס אל השותפות כשקופה גם לצורך ספירת שכבות ההחזקה. ראו גם: החלטת מיסוי 42/08 - זיכוי עקיף על גוף שקוף כמו LLC, וכן החלטת מיסוי 29/07 - זיכוי עקיף מכוח אמנה (שותפות).

זיכוי עקיף ביחס ליחידים

פקודת מס הכנסה מעניקה זיכוי עקיף לחברה בלבד. אולם, קיימות מספר אמנות מס המעניקות זיכוי עקיף גם ליחיד תושב ולא רק לחברה. האמנות עם גרמניה, דנמרק, נורבגיה ושוודיה, מעניקות ליחיד תושב ישראל לקבל גם זיכוי ישיר וגם זיכוי עקיף על דיבידנד מחברה תושבת אחת המדינות האלה. 


ראו גם:החלטת מיסוי בנושא זיכוי עקיף

להרחבה בנושא זיכוי ממס, ראו: מדריך מיסוי בינלאומי זיכוי ממס, כולל המלצות לתכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

 
 
 
 
logo בניית אתרים