חילופי ידיעות על פי אמנות המס של ישראל

להלן סיכום עמדת רשות המסים בעניין חילופי ידיעות על פי אמנות המס של ישראל, וקביעת נוהל חילופי מידע בענייני מס.

באמנות המס של ישראל מופיע, בדרך כלל, סעיף אשר עניינו קביעת היקף החובה שמוטלת על המדינות המתקשרות בדבר חילופי ידיעות וקביעת המסגרת שבה החובה תתבצע. להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

במהלך הטיפול השוטף בתושבי חוץ שהינם תושבי מדינות אמנה ואשר מפיקים הכנסות שמקורן בישראל וכן בתושבי ישראל שמפיקים הכנסות שמקורן במדינות אמנה, רשות המסים מחליטה מדי פעם להיעזר בידיעות שניתן להשיגן מרשויות המס במדינות המתקשרות האחרות.

כמו כן מפעם לפעם רשות המסים מתבקשת על ידי הרשויות המוסמכות של מדינות אמנה להעביר ידיעות הקשורות לפעילויותיהם בישראל של תושבי המדינה האחרת או נתונים מסוימים לגבי תושבי ישראל אשר מפיקים הכנסות במדינה האחרת. להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס.

טיפול בפניות למסירת מידע על תושבי ישראל למדינות אמנה

פניות למסירת מידע על תושבי ישראל למדינות שעמן יש לישראל אמנה למניעת כפל מס והתחמקות ממס, יועברו לטיפול מנהל המחלקה הבינלאומית בלשכה המשפטית של רשות המסים.

צוות שיכלול את היועץ המשפטי, סגן הנציב לשומה, מנהל המחלקה הבינלאומית בלשכה המשפטית ומנהל מחלקת המודיעין, יבחן כל פנייה לגופה ויחליט בדבר היקף החובה המוטלת על ישראל מכוח הוראת האמנה עם אותה מדינה וינחה את מנהל המחלקה הבינלאומית לגבי היקף הבדיקה ומתן התשובה למדינה הפונה. מנהל המחלקה הבינלאומית ייעזר במחלקת המודיעין ובמשרדי השומה לגבי ליקוט הנתונים וביצוע הבדיקה הנדרשת.

בקשות לקבלת מידע ממדינות אמנה

בקשות לקבלת מידע ממדינות אמנה יטופלו אף הן ע"י המחלקה הבינלאומית בלשכה המשפטית. בקשות כנ"ל יופנו ע"י משרדי השומה, בחתימת פקיד השומה או סגנו, ישירות למנהל המחלקה הבינלאומית.

הבקשה תכלול פרטים מלאים על התושב או התאגיד שלגביו מבוקש המידע, פירוט המידע הנדרש ונימוקים לפנייה. מנהל המחלקה הבינלאומית יבחן את הבקשה, ולאחר שיגיע למסקנה כי הפנייה תואמת את כללי האמנה עם אותה מדינה, יפנה למדינת האמנה בבקשה לקבלת המידע, ועם קבלתו יעביר את המידע למשרד השומה המבקש. בקשות לקבלת מידע ממדינות שאין אתן אמנה יש להפנות למנהל מחלקת חקירות ברשות המסים.
 
 
להרחבה, ראו:
רפורמה בסודיות הבנקאית בשוויץ
בחירת מקלט מס אידיאלי
דיווח על חשבון בנק זר
גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים