תקציר אמנת מס ישראל גיאורגיה

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
 
כתיבה: מאי 2010
עידכון: פברואר 2012
 
 
 
האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לגיאורגיה נחתמה ביום 12.05.2010, והיא נכנסה לתוקף בינואר 2012. אמנת המס הזאת תואמת בעיקרון את אמנת המודל של ה- OECD למעט הבדלים מסוימים. צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (גיאורגיה), התשע"ב-2011 (ק"ת 7064 מיום 26.12.11, עמ' 418), קובע כי הוראות אמנת מס ישראל גיאורגיה הינן בתוקף מיום 1.1.2012 ואילך.
 
ראו גם: תכנון מס להשקעות בגיאורגיה

חוזר מס הכנסה בעניין אמנת המס בין ישראל לגיאורגיה

תושבות

ביחס לתושבות יחידים, נקבעו באמנה שוברי שוויון בסדר היררכי יורד, כאשר המבחן הראשון הוא מקום בית הקבע. ביחס לתושבות חברות, ובדומה למודל ה-OECD, נקבע באמנה, כי מקום התושבות יהיה לפי מקום הניהול האפקטיבי של החברה.

דיבידנד

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לגיאורגיה קובעת שיעור ניכוי מס במקור של 5% בעת חלוקת דיבידנדים ליחידים ופטור מוחלט מניכוי מס במקור בעת חלוקה לחברות וזאת בכפוף להחזקה של 10% לפחות בהון החברה המחלקת בידי החברה המקבלת וכן לגופים מיוחדים (לדוגמא, קרן פנסיה). 

ריבית

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לגיאורגיה קובעת כי ניכוי המס במקור שיוטל במדינת המקור לא יעלה על 5% מהסכום ברוטו של הריבית. בנוסף יינתן פטור ממס במדינת המקור לגבי ריבית המשולמת לקרן פנסיה, לריבית המשתלמת לממשלת המדינה השנייה, רשות מקומית או לבנק המרכזי שלה, לריבית המשתלמת על אגרות חוב תאגידיות הנסחרות בבורסה וביחס לריבית המשתלמת בזיקה להלוואה, תביעת חוב או אשראי שהוענקו או בוטחו ע"י מוסד לביטוח או למימון עסקאות סחר בינלאומי הנמצא בבעלות מלאה של המדינה השנייה.

תמלוגים

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לגיאורגיה קובעת פטור מניכוי מס במקור על תמלוגים במדינת המקור וזכות מיסוי בלעדית למדינת התושבות. 

רווח הון

אמנת מס ישראל גיאורגיה קובעת זכות מיסוי בלעדית למדינת המושב בגין רווח הון, אך למעט מכירת מקרקעין במדינת המקור ומכירת מניות בחברה שלמעלה מ-50% משוויה הוא ממקרקעין המצויים במדינת המקור.
 

מוסד קבע

נקבע, כי אתר בנייה או פרויקט בנייה או התקנה אליהם מהווים מוסד קבע רק אם הם נמשכים על פני תקופה של יותר מתשעה חודשים. בנוסף, הובהר בפרוטוקול, כי עצם רישומו של מוסד קבע באחת המדינות אינו מהווה ראיה לתושבות במדינה זו.

הגבלת הטבות

האמנה קובעת, כי תושב אחת המדינות לא יקבל הקלת אמנה, אם המטרה העיקרית או אחת המטרות העיקריות שלו או של אדם הקשור לו הייתה לקבל את ההטבות שבאמנה. עם זאת, כלל זה לא יחול כאשר חברה עוסקת בפעילות עסקית מהותית במדינת תושבותה וההקלה במס הנתבעת מהמדינה האחרת היא בזיקה להכנסה הקשורה לפעילויות כאמור. כן נקבע, כי האמנה לא תמנע מהמדינות להחיל את דיניהן הפנימיים על מניעת התחמקות ממס או השתמטות ממס.

החלפת מידע

באמנת מס ישראל גיאורגיה אומץ סעיף החלפת מידע רחב, בנוסח הדומה לסעיף 26 לאמנת המודל של ה-OECD, לרבות פסקה (5) לסעיף 26 למודל, ולפיה הסעיף גובר על סודיות בנקאית.


להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס). 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

יש להסתמך רק על הנוסח המקורי והרשמי של האמנה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

 
 
טואול - בניית אתרים