הרפורמה במס הכנסה של טרכטנברג אושרה

שיעור מס|מס הכנסה|תיקון

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2011

הכנסת אישרה ביום 5 בדצמבר בקריאה שנייה ושלישית את רפורמת המס של טרכטנברג, הכוללת שינויים משמעותיים במס הכנסה. במקום אחר סקרתי את עיקרי חקיקת המס המופיעה בתזכיר החוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה) (מיסים) התשע"ב-2011. ראו: הצעת החוק - פרק המיסים בדו"ח טרכטנברג. לביקורת ההמלצות, ראו: ביקורת המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסוי. להלן סקירת השינויים בחוק ותכנוני המס המתחייבים.
 
חוק לשינוי נטל המס וחוק לתיקון פקודת מ"ה (מספר 170)
בספר החוקים מספר 2324 מיום 6.12.2011 פורסם החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ובו תוקנו, בין היתר, פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") (מס' 187), חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009 ו-2010 וחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012. תקרות ההכנסה, כפי שנוסחו בחוק הנ"ל, תואמו ממדד הידוע ב-1.1.2011 (מדד 11/2010) ועד מדד הידוע ב-1.1.2012 (מדד 11/2011) בהתאם להוראות החוק הנ"ל.
 
א. השינויים בשיעורי המס

הרפורמה במס הכנסה שאושרה בכנסת, כוללת את השינויים המפורטים להלן:

שיעורי המס על יחידים
א. עצירת מתווה הפחתת שיעורי המס על יחידים.
ב. הפחתת שיעור המס על יחידים במדרגת המס השלישית, החל מ-8660 ש”ח ועד ל-14,070, בשני אחוזים;
ג. העלאת שיעור המס על יחידים במדרגת המס העליונה החל מ-40,790 ש”ח לחודש, כך ששיעור המס על מדרגת המס העליונה יוגדל משיעור של 44% לשיעור של 48% על הכנסה מסכום זה ואילך.
 
ראו גם: שיעורי מס הכנסה לשנת 2012
 
שיעורי המס על חברות
עצירת מתווה הפחתת שיעור מס החברות והעלאת מס החברות ל- 25% משנת 2012.

מיסוי רווחי הון
העלאת המס על ריבית, דיבידנד, רווח הון ריאלי לגבי יחיד מ-20% ל-25%, ולגבי בעל מניות מהותי מ-25% ל-30%; במקביל להעלאת המיסוי על רווחי הון העלאת התקרה המותרת בניכוי מהכנסה מריבית המשתלמת על פיקדון או על תכנית חסכון לגבי יחיד שהגיע לגיל פרישה ל- 13,000 ול-16,000.
 
דיבידנד
העלאת המס ביחס להכנסה מדיבידנד תחול על כל דיבידנד שיתקבל החל מ-1.1.2012, גם כאשר מקורו ברווחים שנצברו לפני המועד האמור. שימו לב, העלאת המס תחול גם במקרים הבאים:
  • דיבידנד שמקבלת חברה משפחתית בהתאם לסעיף 125ב(3) לפקודה;
  • דיבידנד שמקבל יחיד מקרן נאמנות פטורה בהתאם לסעיף 125ב1 לפקודה.
  • דיבידנד שמקבלת חברה תושבת חוץ בהתאם לסעיף 125ב(5) לפקודה. שיעור הניכוי במקור יהיה 25% או 30%, לפי העניין, ובלבד שהיא אינה זכאית ליהנות משיעורי ניכוי במקור מופחתים מכוח אמנה למניעת כפל מס.
ריבית
העלאת שיעור המס תחול לגבי ריבית או דמי ניכיון המשתלמים בגין נכסים הצמודים למדד או למט"ח, אולם ביחס לריבית באפיקים שקליים, שיעור המס (15%) יישאר ללא שינוי. שימו לב - העלאת שיעור המס תחול לגבי הכנסת ריבית אשר הופקה החל מיום 1 בינואר 2012.

התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי
הפחתת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות: שההכנסה המירבית לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות תחזור לעמוד על חמש פעמים הסכום הבסיסי (כ-40,000 ש”ח) במקום שמונה פעמים הסכום הבסיסי (כ-80,000 ש”ח).

מס שבח
העלאת שיעורי מס שבח מ- 20% ל- 25%
 
 
ב. שינויים בחוק לעומת הצעת החוק

שינויים מהותיים הוכנסו בחוק שאושר בכנסת לעומת הצעת החוק:

  • לפי הצעת החוק, אמור היה להיות מוטל מס יסף בשיעור 2% על הכנסות מעל מיליון ש"ח לשנה. בחוק כפי שאושר, לא הוטל מס יסף כאמור.
  • בהצעת החוק לא נכללה הפחתת מס הכנסה ואילו בנוסח החוק, שיעור המס במדרגת המס השלישית, המתייחסת לרמת הכנסה שבין 8,000 ל-14,000 ש"ח, הופחת מ-23% ל-21%.
 
ג. תכנון מס
 
להרחבה בעניין זה, ראו: תכנון מס לסוף שנת 2011
 
וגם: מכירה רעיונית של ניירות ערך: תכנון מס ביחס לרווחים מניירות ערך
 

להרחבה בנושא רפורמת המס של טרכטנברג, לרבות סקירת השינויים במערכת המס ותכנוני המס המתחייבים, ראו: רפורמת המס של טרכטנברג

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים