מכירה רעיונית של ניירות ערך

רשות המסים בישראל הודיעה לאחרונה כי לאור תיקון פקודת מס הכנסה בחוק לשינוי נטל המס יוכלו משקיעים מסוימים, לבצע החל מיום פרסום החוק ועד סוף חודש דצמבר 2011, מכירה ורכישה רעיונית של ניירות הערך הנסחרים בבורסה וכן יחידות בקרן נאמנות פטורה (להלן - מכירה רעיונית). להלן הודעת רשות המסים בעניין מכירה רעיונית, וגם הוראות החוק בעניין זה.

משמעות מכירה ורכישה רעיונית הינה חיוב במס של רווח ההון הריאלי שנבע מעליית הערך של אותו נייר עד ליום המכירה הרעיונית מבלי שתתקיים מכירה בפועל של נייר הערך, וכך ליהנות משיעורי המס המופחתים החלים על רווח הון ממכירת ניירות ערך בשנת 2011 ליחיד מס בשיעור 20% או 25%, לפי העניין.

כמו כן, לצרכי מכירה עתידית, ייחשב היום בו תבוצע המכירה הרעיונית ומחיר תום יום המסחר (שער הסגירה) לפיו תבוצע מכירה זו, כיום הרכישה החדש וכעלות הרכישה החדשה לאותו נייר ערך.

המכירה הרעיונית תתאפשר רק באמצעות מתן הודעה בכתב לחבר הבורסה לניירות ערך בישראל (בנקים ו/או חברי בורסה אחרים בישראל). בהודעה יפורטו ניירות הערך, בהם מתבקש חבר הבורסה לבצע מכירה ורכישה רעיונית. פעולת ה"מכירה והרכישה הרעיונית" עצמה תבוצע לאחר מתן ההודעה כאמור, כעסקה מחוץ לבורסה, כששער העסקה הוא שער הסגירה של נייר הערך בתום יום המסחר בו בוצעה הפעולה.

הודעה לביצוע מכירה רעיונית יש להעביר לחבר הבורסה בו מתנהל חשבון ניירות הערך, עד סוף חודש דצמבר 2011 בלבד. יובהר כי ביצוע פעולת המכירה והרכישה כאמור יתאפשר החל מיום פרסום החוק ברשומות ועד ליום 31.12.11 בלבד.

המבקש לבצע מכירה רעיונית, חייב לבצע זאת לגבי כל ניירות הערך מאותו סוג המוחזקים על ידו במועד המכירה הרעיונית.

המכירה הרעיונית תבוצע באמצעות חבר בורסה בישראל בלבד לגבי ניירות ערך הנסחרים בבורסה וכן לגבי יחידות בקרן נאמנות פטורה, לרבות לגבי ניירות ערך מהסוגים הבאים:

  • מניות וכתבי אופציה הנסחרים בבורסה בישראל.
  • מניות וכתבי אופציה הנסחרים בבורסה בחו"ל.
  • יחידות בקרן נאמנות פטורה.
  • אגרות חוב הנסחרות בבורסה בישראל.
  • אגרות חוב הנסחרות בבורסה בחו"ל.
  • אגרות חוב של מדינת ישראל.
  • מחזיקי ניירות ערך שלגביהם תחול הוראה זו הם:
  • יחידים, לרבות בעלי שליטה ומייסדים.
  • חברות.

ההוראה כאמור לא תחול על המחזיקים הבאים:

  • עובדים או נותני שירותים שקבלו את נייר הערך בתמורה למתן שירות או עבודה ושלא חלים לגביהם שיעורי המס המופחתים הקבועים בחוק.
  • מי שעסקו מסחר בניירות ערך.

בגין מכירה רעיונית כאמור, ינוכה מס במקור מרווח ההון הריאלי על פי השיעורים הנוהגים בשנת 2011 . יודגש, כי האמור לעיל חל על משקיע החייב במס בשיעורים מופחתים של 20% או 25% על רווח ההון הריאלי מניירות הערך לגביהם ביצע את המכירה הרעיונית. יחד עם זאת לגבי ניירות ערך זרים שנרכשו לפני יום 1.1.2005 יחולו ההוראות כאמור אולם שיעור המס על רווח ההון יהיה 35% ו - 20% בחלוקה ליניארית.

עוד יודגש, כי משקיע אשר בגין "המכירה והרכישה הרעיונית" תיווצר לו חבות במס נוספת מעבר לשיעורים המצוינים לעיל (לדוגמה משקיע שהוראות סעיף 101 לפקודה חלים לגביו) יהיה חייב לדווח על המכירה הרעיונית לפקיד השומה הרלוונטי ולהשלים את תשלום המס בהתאם. זאת כמובן בנוסף לחובות הדיווח הקבועות בדין לרבות לעניין הגשת דין וחשבון שנתי.

הוראות החוק

הודעת רשות המסים כאמור נסמכת על סעיף 10(א) בחוק לשינוי נטל המס (הוראות חקיקה), התשע"ב-2011, ס"ח 2324 התשע"ב, מיום 6.12.11, עמ' 42, שבו נקבע:

(1) במהלך חודש דצמבר 2011 רשאי נישום למכור נייר ערך הנסחר בבורסה, וכן יחידה בקרן נאמנות פטורה, ולרכוש אותם מחדש, באמצעות חבר בורסה, באותו אופן שבו מתבצעות עסקאות מחוץ לבורסה, והכל באותה כמות, באותו יום ולפי מחיר תום יום המסחר לנייר ערך או ליחידה, ובלבד שמכר את כל ניירות הערך שהיו לו מאותו סוג או את כל היחידות שהיו לו באותה קרן נאמנות;מכר ורכש כאמור, יראו את יום ביצוע הפעולות האמורות, לעניין חלק ה' לפקודה, כיום רכישה חדש של נייר הערך או של היחידה, לפי העניין, ומחירם המקורי החדש יהיה מחיר תום יום מסחר לנייר ערך או ליחידה; לעניין זה -

"נישום" - כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה;

"מחיר תום יום המסחר" - כמפורט להלן, לפי העניין -

(1) לעניין נייר ערך - המחיר שנקבע בבורסה בתום יום המסחר שבו מכר ורכש את נייר הערך;

(2) לעניין יחידה בקרן נאמנות - מחיר הפדיון שנקבע ליחידה בקרן הנאמנות בתום יום המסחר שקדם ליום שבו מכר ורכש את היחידה;

"נייר ערך", "יחידה" ו-"קרן נאמנות פטורה" - כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה.

(2) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 80(ט)(2) עד (6) בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 147), התשס"ה-2005‏ (בסעיף זה - תיקון מס' 147). 
 
 

להרחבה בנושא בנושא רפורמת המס של טרכטנברג, לרבות סקירת השינויים במערכת המס ותכנוני המס המתחייבים, ראו: רפורמת המס של טרכטנברג

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פקודת מס הכנסה ופרשנות רשות המסים

logo בניית אתרים