אופן קיזוז הפסדי חנ"ז

פרשנות רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2011

מסמך זה כולל את עיקרי פרק 4 בחוזר מס הכנסה מס' 13/2011 בנושא: סעיף 75ב - הבהרות לעניין "סכום הרווחים שלא שולמו", כולל הערות שונות, ביקורת והפנייה למקורות נוספים.

לחזרה לעמוד הראשי, ראו: רווחים שלא שולמו - פרשנות רשות המסים.

4.1 סעיף 75ב(א)(12) קובע כדלקמן: "בחישוב הרווחים כאמור יופחתו המסים החלים על ההכנסה הפסיבית של החברה הנשלטת הזרה, הפסדיה לאותה שנה והפסדיה המועברים משנים קודמות שמקורם בהכנסות כאמור; לעניין זה, יחושבו סכומי הרווחים, המס הזר וסכומי ההפסדים, בהתאם לדיני המס החלים, כהגדרתם בסעיף 5(5)(ג)".

4.2 המונח "רווחים שלא שולמו" בא לקבוע מהו סכום הרווחים הפאסיביים של החברה הזרה הניתנים לחלוקה כדיבידנד. מטבע הדברים, על מנת לקבוע מהו הסכום שניתן לחלוקה כדיבידנד, יש להתחשב גם בהפסדים הפאסיביים ובהפסדים ממקורות אחרים (להלן: "הפסדים אחרים") בהם עמדה החברה הזרה.

4.3 מובהר כי לעניין חישוב סכום הרווחים שלא שולמו, ולעניין זה בלבד, ניתן לקזז הפסד שוטף של חברה נשלטת זרה ("חנ"ז") כנגד רווחים פאסיביים, וזאת ללא תלות במקור ההכנסה ממנו נובע ההפסד השוטף. גם הפסדים מועברים משנים קודמות שמקורם בהכנסה פסיבית יופחתו בעת חישוב סכום הרווחים שלא שולמו. הפסדים משנים קודמות שהם הפסדים אחרים, לא יותרו בקיזוז כנגד סכום הרווחים שלא שולמו.

להרחבה בנושא חנ"ז וחמי"ז, ראו: מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז, כולל המלצות לתכנון מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזר

טואול - בניית אתרים