תקינה חשבונאית - פחת על קניין רוחני

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2010

תקן 30 קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים שאינם מטופלים בתקן אחר. התקן גם מגדיר כיצד יש למדוד את ערכם בספרים של נכסים אלה ומחייב מתן גילויים מוגדרים אודותם. תקן החשבונאות יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2007, או לאחר מכן. תקן זה מבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספר 38, נכסים בלתי מוחשיים (להלן - התקן הבינלאומי).

תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן) אימץ חלק מהוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר 38, שעינינו נכסים בלתי מוחשיים. תקן 30 המאמץ את הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר 38 במלואן מבטל את ההוראות המתייחסות לנכסים בלתי מוחשיים הכלולות בתקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן) על מנת למנוע חפיפה.

תקן 30 קובע כי נכס בלתי מוחשי יוכר, אם ורק אם צפוי (probable) שההטבות הכלכליות העתידיות החזויות שניתן ליחסן לנכס יזרמו אל הישות וכן העלות של הנכס ניתנת למדידה באופן מהימן. תקן זה קובע כי ישות תעריך, אם אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי הוא מוגדר או בלתי מוגדר, ואם הוא מוגדר, הישות תעריך את אורך החיים השימושיים.

נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר

תקן זה קובע כי לאחר ההכרה לראשונה, נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר יופחת על פני אורך החיים השימושיים שלו בכפוף לבחינת ירידת ערך. נכס בלתי מוחשי כזה יוצג לפי עלות בניכוי הפחתה מצטברת, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.

נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר

תקן זה קובע כי נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינו מופחת. כמו כן, התקן קובע כי ישות נדרשת לבדוק ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי אחת לשנה או בכל עת שקיים סימן, המצביע כי יתכן שחלה ירידת ערך של הנכס הבלתי מוחשי. לאחר ההכרה לראשונה, נכס בלתי מוחשי כזה יוצג לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.

נזכיר כי כאשר הוראת חוק מס עומדת בניגוד לכללי החשבונאות המקובלים הרי שלצורכי מס, הוראת המס גוברת. בפרקים הבאים נבחן את ההוראות המיוחדות בדיני המס החלות ביחס לנכסים בלתי מוחשיים מסוימים ובעיקר טכנולוגיה, מוניטין, שמות מסחר וסימני מסחר.

להרחבה, ראו: מדריך ניכוי פחת על קניין רוחני

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט