תקופת שומה מיוחדת בהתאם לסעיף 7 לפקודה

חברה|תושבת חוץ|שומה מיוחדת

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2008 (חטיבת שומה וביקורת) אשר התפרסמה ביום כ' אייר תשס"ח, ‏‏‏25 מאי 2008, עוסקת בפרשנות רשות המסים לסעיף 7 לפקודת מס הכנסה. להלן עיקרי הוראת הביצוע.

רקע

סעיף 7 לפקודת מס הכנסה מעניקה סמכות לרשות המסים לאשר תקופת שומה מיוחדת, תקופה המוגדרת כתקופה של שנים עשר חדשים רצופים שתחילתה במועד אחר מ-1 בינואר, במקרים המפורטים בסעיף.

פקידי השומה הוסמכו לשמש בתפקיד סגן מנהל לעניין יישום סעיף 7 לפקודה, כך שלפקיד השומה הסמכות, ממועד הסמכתו ואילך, לקביעה / לאישור / לדחייה / לביטול קביעת שנת מיוחדת, על פי שיקול דעתו.

הנחיות

רשות המסים מנחה את פקיד השומה לבדוק את קיום הדרישות הקבועות בסעיף 7 לפקודה עפ"י האמור להלן:

1. סוגי התאגידים / הנישומים לגביהם ניתן לאשר תקופת שומה מיוחדת יהיו רק אלה המפורטים בסעיף 7(א) ו-7(ב) לפקודה, עפ"י הפירוט הבא:

א. קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961.

ב. חברה ממשלתית כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

ג. חברה שמניות שלה רשומות למסחר בבורסה שהוכרה לעניין חוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961.

ד. חברה ש-51% לפחות מהון מניותיה ומכוח ההצבעה בה מוחזקים בידי חברה תושבת חוץ שמניות שלה נסחרות בבורסה מחוץ לישראל, או חברה שהזכות לקבל 51% לפחות מרווחיה היא בידי חברה תושבת חוץ כאמור.

ה. בנוסף לאמור בסעיף (א) לעיל, רשאי המנהל לקבוע תקופת שומה מיוחדת גם לנישום שיש לו יחסים מיוחדים, בין במישרין ובין בעקיפין, עם חברה שנקבעה לה תקופת שומה מיוחדת לפי סעיפים קטנים (א)(2) עד (4) דלעיל ובלבד, שיקבע כאמור רק אם הסכים לכך הנישום. לשם כך, כאשר ישנה פניה, פקיד השומה יבחן האם ישנן תאגידים נוספים להם יחסים מיוחדים עם החברה הנדונה וליזום במקרה הצורך, שינוי מועד שנת מס.

ו. לא ניתן לאשר תקופת שומה מיוחדת למי שאינו עומד בכל תנאי הסעיף.

ז. במקרה של בדיקת עמידה בתנאי סעיף 7(א)(4) לפקודה, כאשר מוגשת בקשה לתקופת שומה מיוחדת של חברה תחת הנימוק ש-51% מהון מניותיה ומכוח ההצבעה בה או, הזכות לקבל 51% לפחות מרווחיה הם בידי חברה תושבת חוץ שמניותיה נסחרות בבורסה מחוץ לישראל, יש צורך לדרוש לצורך הבדיקה המצאת הוכחות לכך, לרבות תרשים אחזקות. הדבר נכון גם כאשר מדובר בשרשרת של חברות.

ח. סעיף א(4) עוסק בהחזקה במישרין בלבד. זאת, באבחנה מסעיף ב' העוסק ביחסים מיוחדים בין הנישום לחברה אחרת, במישרין או בעקיפין, העומד בפני עצמו ומהווה את סמכות פ"ש לדרוש שנת מס מיוחדת במקרים מסוימים.

ט. במקרים בהם מדובר בקבוצת חברות קשורות כאשר חלק מהן פנו בבקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת, יש מקום לשקול הפעלת סמכותו של המנהל ולהתנות את אישור הבקשה למבקשות האישור ליתר חברות הקבוצה לפי סעיף 7(ד) לפקודה.

י. לפי סעיף 7(ד) רשאי המנהל להתנות תנאים לקביעת תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף זה ואף רשאי הוא שלא לקבוע תקופת שומה מיוחדת לחברה, כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4), אם לא נקבעה לנישום, שיש לו יחסים מיוחדים עימה, בין במישרין ובין בעקיפין, תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף קטן (ב). יוזכר שסעיף קטן ב' עוסק בקביעת שנת מס מיוחדת למי שיש לו יחסים מיוחדים עם החברה.

יא. סעיף 7(ה) קובע, כי אם קבע הנציב תקופת שומה מיוחדת, רשאי הוא לבטל את קביעתו, גם עפ"י בקשת החברה והכול, אם ראה טעמים סבירים לעשות כן, ורשאי הוא לקבוע בהקשר לביטול כאמור, כל תיאום שייראה לו צודק וסביר: ביטול כאמור, שנעשה שלא לבקשת הנישום, ייכנס לתוקפו בתום תקופת השומה המיוחדת שבה נעשה הביטול.

האם מדובר בתכנון מס לגיטימי?

ככלל, בקשות לתקופת שומה מיוחדת לא יאושרו באותם מקרים בהם סבור פקיד השומה כי בקשה פלונית מפחיתה או עלולה להפחית את סכום המס המשתלם על ידי אדם פלוני, או כי אחת ממטרותיה העיקריות של בקשה פלונית היא הימנעות כלשהיא ממס או הפחתת מס, כלשהיא, בלתי נאותה. לדוגמא:תכנון פעילות ומועדי דיווח עם צדדים קשורים, הקדמת הפסדים או דחיית הכנסות, דחיית שנת ההפעלה לעניין חוקי עידוד השקעות הון ועוד.

במקרים בהם אישור שנת מס מיוחדת יוצר עיוותי מס, כדוגמת שינויים בשעורי מס בין שנות מס, הניתנים לנטרול ע"י תאומים מסוימים, קיימת לפקיד השומה סמכות בסעיף 7(ג) להטלת מס לכל תקופה, בכפוף להתאמות ו/או עריכת תיאומים מסוימים. בנוסף לבדיקת התנאים המנויים בסעיף 7 ובדיקה בדבר העדר תכנון מס אפשרי יש להקפיד שהבקשה תהיה לשם התאמת תאריכי דוחות ולא לשם נוחות בלבד.

הוראות נוספות

א. לכל בקשה, יש לצרף טופס 2604.

ב. תקופת שומה מיוחדת תצוין לפי השנה הקלנדרית בה חל האחד באפריל שבתוך אותה קופת שומה מיוחדת לפי סעיף 241 לפקודה.

ג. באישור אשר יופק ע"י פקיד השומה יפורטו יום תחילת שנת המס בתקופת השומה המיוחדת.

ד. מועד הגשת הדוח יהיה בהתאם לסעיף 132 (ב)(2) לפקודה ומועד הטיפול בדוחות והתיישנות, סמכויות פקיד השומה יהיו בהתאם לסעיפים 145 לפקודה ו-152 לפקודה ויום סיומה.

ה. קנסות בגין אי הגשת דוח יוטלו בהתאם לקבוע בסעיף 188 לפקודה.

ו. על פקיד השומה להתאים את המועדים הקבועים בסעיפים השונים בפקודה לעניין שנת מס לתקופת השומה המיוחדת וזאת לעניין קביעת המקדמות, ניצול מקדמות בשל הוצאות עודפות, חישובי ריבית והפרשי הצמדה לעניין הגביה וכו'.

ז. ציון תקופת שומה מיוחדת נמצא בשאילתת ITAM תחת הנתון חודש מאזן מיוחד. המספר שמופיע בשאילתא מציין את החודש האחרון של שנת המס. לעניין הוראות מעבר לשנת מס קלנדרית וסמכויות המנהל ופקיד השומה לעניין שנת מס מיוחדת, יש לשים לב לפרק הוראות מעבר וסמכויות לשנת מס קלנדרית (תיקון מס' 71 ו-72 לפקודת מס הכנסה).

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזר

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

טואול - בניית אתרים