מדריך לדין וחשבון השנתי במס הכנסה 

דיווחים|טפסים|רשות המסים 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אפריל 2012

מועד ההגשה של הדו"ח השנתי למס הכנסה מתקרב, ורבים מתלבטים האם הם חייבים או פטורים מהגשת הדו"ח. סוגיה נוספת המטרידה רבים היא על מה צריך לדווח ועל מה לא, וכן אלו טפסים ומסמכים יש לצרף לדו"ח השנתי. לעניין זה, ראו: טפסים לדוח השנתי המוגש לרשות המסים. רוב אזרחי ישראל אינם מגישים דיווחים שנתיים למס הכנסה, ומפסידים מיליוני שקלים כתוצאה מכך.

כיצד מגישים את הדו"ח?

הדו"ח השנתי למס הכנסה מוגש באמצעות טופס 1301 באתר של רשות המסים. בעקבות תיקון 161 לפקודת מס הכנסה, יש להגיש את הדוח השנתי על הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות, דרך האינטרנט לאתר מס הכנסה, אלא אם כן ניתן פטור לכך. בנוסף לכך, יש להגיש את דוח מודפס במשרדי מס הכנסה. 

אי-הגשת דו"ח שנתי לרשות המסים היא עברה שחל עליה חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985 המאפשר להטיל קנסות מנהליים. בנוסף לכך, ניתן להגיש במקרים המתאימים כתב אישום לבית המשפט אשר עשוי לגזור מאסר שנה או קנס או שניהם יחד. 

מי חייב בהגשת דו"ח שנתי?

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע את רשימת היחידים החייבים להגיש דו"ח, בכפוף לסייגים ולמגבלות, כמפורט להלן:

 • יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים.
 • בן זוג שאיננו בן-זוג רשום שהצהיר כי ידווח על הכנסותיו בנפרד.
 • יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס טרם מלאו לו 18 שנה, אם הייתה לו באותה שנה הכנסה חייבת בסכום שאינו פחות מ -75,600 שקלים (לגבי שנת המס 2011).
 • תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת בשנת המס.
 • אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מס שבח מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין או שהמס לגביו חושב בדרך של פריסה.
 • נאמן בנאמנות, ויוצר, בתנאים שונים.
 • בעל שליטה (המחזיק בזכות בשיעור של 10% ומעלה) בחברה תושבת ישראל או חברה זרה, לרבות "חברת משלח יד זרה" (חמי"ז), או "חברה נשלטת זרה" (חנ"ז). להרחבה בנושא חנ"ז וחמי"ז, ראו: מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז, כולל המלצות לתכנון מס.
 • אדם המחזיק בנכסי חוץ, לדוגמא בחשבון בנק בחו"ל, ששוויים מעל 1,813,000 שקלים.
 • אדם שעשה פעולה שנקבעה כתכנון מס החייב בדיווח
 • כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממנו ואפילו אינו חייב בהגשת דוח.

האם שכירים חייבים להגיש דוח למס הכנסה?

שר האוצר התקין את תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) לפיהן מוענק פטור מהגשת דוח לאוכלוסיה מסוימת, בהתקיים תנאים שונים. בעיקרון, הפטור ניתן לשכירים ולבעלי הכנסות אחרות אשר מנוכה מהכנסותיהם מס במקור. עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם שכירים חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, ובין היתר:

 • אדם שיש לו הכנסות ממשכורת מעל סכום של 628,000 שקלים (שנת 2011).
 • אדם שיש לו הכנסות מדמי שכירות ששולם עליה מס 10% מעל סכום של 326,000 שקלים (שנת 2011).
 • אדם שיש לו הכנסות מחוץ לארץ מעל סכום של 326,000 שקלים (שנת 2011).
 • אדם שיש לו הכנסות מריבית, דמי ניכיון, הפרשי הצמדה, רווחים על תוכנית חסכון/פיקדון/קופ"ג מעל סכום של 623,000 שקלים (שנת 2011).
 • אדם שיש לו הכנסות ממכירת ניירות ערך בבורסה מעל סכום של 1,797,000 שקלים (שנת 2011).
 • אדם שיש לו הכנסות מקצבה שמתקבלת מחוץ לארץ מעל סכום של 326,000 שקלים (שנת 2011).

איזה טפסים יש לצרף לדוח השנתי?

להלן רשימה של המסמכים העיקריים שיש לצרף לדוח השנתי:

 • נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד-חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד. מוגש באמצעות טופס 1320.
 • נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי -חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד. מוגש באמצעות טופס 1321.
 • נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי -רווח הון מניירות ערך סחירים. מוגש באמצעות טופס 1322.
 • נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה -הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן. מוגש באמצעות טופס 1323.
 • נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד -הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן. מוגש באמצעות טופס 1324.
 • ביחס לשכירים - טופס 106 מכל מעביד.
 • נתוני דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס. מיועד לבעלי הכנסה מעסק או משלח יד, והוא מוגש באמצעות טופס 6111.
 • פחת על נכסים ששימשו בייצור הכנסה. מוגש באמצעות טופס 1342.
 • קיזוז הפסדים משנים קודמות או הפסדים שוטפים כנגד הכנסה בשנת המס או מהשנים הבאות. מוגש באמצעות טופס 1344.
 • יחיד שהיה לו רווח או הפסד הון ממכירת נכסים שאינם ניירות ערך סחירים, צריך לצרף נספח רווח הון לכל עסקה ובה פרטי העסקאות: מוגש באמצעות טופס 1399י.
 • דיווח על אחזקה בחברה זרה (למעט בחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה). הדיווח מוגש באמצעות טופס 150. לעניין זה, ראו: דיווח על הכנסות מחו"ל.
 • דיווח על פעולה שנקבעה כתכנון מס החייב בדיווח. הדיווח מוגש באמצעות טופס 1213.
 • דיווח על עסקה בינלאומית עם צדדים קשורים בחו"ל. הדיווח מוגש באמצעות טופס 1385. להרחבה בנושא מחירי העברה, ראו: מדריך למחירי העברה (Transfer Pricing) כולל המלצות לתכנוני מס.
 • טפסי 867 מהבנקים ובתי השקעות.


ניתן לקבוע פגישה עם
עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים