חוזר מס הכנסה בנושא דיווח מקוצר

הכנסות מחו"ל|מס הכנסה|דוח שנתי

להלן ההוראות המרכזיות מתוך חוזר מס הכנסה מספר 23/2004 בעניין דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, מיום ג' אלול, תשס"ד, 20 אוגוסט, 2004. להוראות אלו הוספתי לינקים לצורך הבהרת נושאים שונים ולהרחבת הידע בנושאים הנדונים בחוזר זה.

להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי).
 
1. רקע

1.1 עם המעבר לשיטת המיסוי הפרסונלית במסגרת הרפורמה במס והרחבת בסיס המס במישור הבינלאומי נקבע כי כלל ההכנסות של תושבי ישראל שמקורן מחוץ לישראל חייבות במס לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961 (להלן - הפקודה או פקודת מס הכנסה), וזאת החל משנת המס 2003.

1.2 סעיף 131 לפקודה קובע את רשימת הנישומים אשר חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, במסגרתו הם נדרשים לדווח על כלל הכנסותיהם והכנסות בן/בת זוגם וילדיהם עד גיל 18 ולצרף לדו"ח את כל האישורים והאסמכתאות המתאימים (להלן - דו"ח שנתי או דו"ח שנתי מלא). בהמשך מסמיך סעיף 134א בפקודת מס הכנסה את שר האוצר לפטור בתקנות נישומים מסויימים מחובת ההגשה, בתנאים מסויימים.

1.3 הכלל בפקודת מס הכנסה לגבי חובת הגשת דוחות שנתיים הינו שכל יחיד חייב בהגשת דו"ח שנתי, אלא אם הוא פטור במפורש מלעשות כן במסגרת תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון, התשמ"ח - 1988 (להלן - תקנות הפטור מהגשת דו"ח) או בהוראה אחרת.

1.4 אילולא מנגנון הדיווח המקוצר שיפורט להלן, קיומן של הכנסות שמקורן מחוץ לישראל היה מבטל ליחיד את האפשרות ליהנות מפטור מהגשת דו"ח שנתי מלא.

1.5 במטרה להקל על חלק ניכר מן היחידים תושבי ישראל בעלי הכנסות שמקורן מחוץ לישראל נפתח מנגנון דיווח מקוצר, שמטרתו לאפשר דיווח על הכנסות החוץ ותשלום המס המתחייב בגין אותן הכנסות, וזאת במטרה לשמור על הפטור מהגשת דו"ח שנתי מלא על כלל ההכנסות. חברות וגופים אחרים לא יוכלו לדווח על הכנסותיהם מחו"ל באמצעות הדיווח המקוצר.

1.6 מטרת הוראת ביצוע זו הינה להציג את מנגנון הדיווח המקוצר, תוך הדגשת התנאים אשר על היחיד למלא לשם שמירה על הזכאות לפטור מהגשת דו"ח שנתי.

1.7 למען הסר ספק יובהר כי הדיווח המקוצר, לרבות המידע הנמסר במסגרתו על הכנסות הנישום מחו"ל ותשלום המס בהתאם לדיווח בשובר, אינם מהווים דו"ח מס לעניין השומה (חלק ט' לפקודת מס הכנסה), וכי אין גריעה מסמכותו של פקיד השומה לדרוש מהנישום להגיש דו"ח כלשהו, לרבות דו"ח שנתי מלא לפי סעיף 131 לפקודה. במקביל, שמורה לנישום הזכות להגיש דו"ח שנתי על כלל הכנסותיו, ולדרוש בניכוי, במקום שבו הפקודה מאפשרת לעשות כן, הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה או לקזז הפסדים. כמו כן רשאי הנישום להגיש בקשה להחזר מס אם לדעתו המס ששילם עולה על המס המתחייב עפ"י הוראות סעיף 160 לפקודה.

2. נישומים הרשאים לדווח במסגרת הדיווח המקוצר

2.1 ניתן לסווג נישומים יחידים לשתי קבוצות:

· יחידים, שאלמלא הכנסת החוץ שלהם הם פטורים מהגשת דו"ח שנתי; 

· יחידים שחייבים בהגשת דו"ח שנתי מסיבה אחרת, כגון בעלי שליטה, עצמאים בעלי עסק או בעלי הכנסות שאינן מחו"ל העולות על התקרות הקבועות בתקנות הפטור מהגשת דו"ח, אף אם נוכה מהן מס כחוק (כגון משכורת).

הדיווח המקוצר חל רק על יחידים מהקבוצה הראשונה, כלומר - כאלה שאלמלא הכנסותיהם מחו"ל הם פטורים מהגשת דו"ח שנתי.

2.2 כלל המפתח הינו כאמור שכל יחיד חייב בהגשת דו"ח מס שנתי, אלא אם הוא נכלל במפורש בתקנות הפטור מהגשת דו"ח במסגרת אחת מקבוצות הנישומים הזכאים לפטור. יחיד שאינו נכלל ברשימת הזכאים לפטור מהגשת דו"ח שנתי לא יוכל להסתפק בדווח במסגרת מנגנון הדיווח המקוצר על הכנסות החוץ שלו, והוא יידרש להגיש דו"ח שנתי על כלל הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו.

2.3 קיומן של הכנסות מחו"ל גורם ליחיד באופן מיידי להיות חייב בהגשת דו"ח, וזאת מהסיבה שלא נוכה מס במקור בישראל מאותן הכנסות. ואולם, אם אלמלא ההכנסה מחו"ל היה היחיד זכאי ליהנות מפטור מהגשת דו"ח, הוא יוכל להיות פטור מהגשת דו"ח על אף הכנסותיו מחו"ל, ובתנאי שיעמוד בדרישה הכפולה שמציב מנגנון הדיווח המקוצר:

· מילוי שובר דיווח מקוצר, בו יימסרו פרטים על ההכנסות מחו"ל.

· תשלום המס המתחייב בהתאם לסכום שדווח בשובר.

2.4 אי עמידה בדרישות האמורות מחזיר את הנישום לברירת המחדל לפיה הוא חייב בהגשת דו"ח. אי הגשת הדו"ח יאפשר לפקיד השומה להפעיל את כל הסנקציות הקבועות בפקודה. הרחבה נוספת בנושא הפטור מהגשת דו"ח ניתן למצוא בחוזר מס הכנסה נפרד לנושא.

2.5 למען הסר ספק יובהר כי מילוי דרישות הדיווח המקוצר יוכל להתבצע עבור הנישום גם באמצעות מייצג אשר קיבל הרשאה לייצוג מאת הנישום, והכל בהתאם להוראות הפקודה.

3. הכנסות עליהן ניתן לדווח במסגרת הדיווח המקוצר ושיעור המס החל עליהן

3.1 המכנה המשותף של כל ההכנסות אשר עליהן ניתן לדווח במסגרת הדיווח המקוצר הינו שלכולן נקבע שיעור מס מוגבל שיחול עליהן. להלן טבלה המפרטת את שיעורי המס החלים על ההכנסות השונות המדווחות במסגרת הדיווח המקוצר:

ההכנסה

מס

הערות

ריבית על תכניות חסכון ופיקדונות בתאגיד בנקאי בחו"ל

(סעיף 125ג(ב) לפקודה)

15%

שיעור המס המופחת מותנה בכך שאין מדובר בהכנסה מעסק בידי הנישום, שהיא אינה רשומה בפנקסי עסק ואינה חייבת ברישום כאמור ושלא נדרש בגינה ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה.

ריבית על ניירות ערך זרים

(סעיף 125ג(ד) לפקודה)

35%

שיעור המס יחול על ריבית ודמי ניכיון.

הכנסות מפעילות נושאת פרסים והגרלות (סעיף 124ב לפקודה)

25%

שיעור זה מותנה בכך שהיחיד לא תבע ניכוי הוצאה, קיזוז הפסד זיכוי או פטור ממס.

דיבידנדים מחבר בני אדם זר:

אם ניירות הערך נסחרים:

(סעיף 125ב(1) לפקודה)

אם ניירות הערך אינם נסחרים:

(סעיף 125ב(2) לפקודה)

35%

25%

הדיווח המקוצר אינו חל על הכנסה לפי סעיף 75ב לפקודה בידי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה ("דיבידנד רעיוני")

רווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בחו"ל:

אם ניירות הערך ישראליים:

(סעיף 105יב(א) לפקודה)

אם ניירות הערך זרים:

(סעיף 105יג(ד) לפקודה

15%

35%

חלק הרווח עד ל- 31.12.02 פטור ממס לגבי מי שחל עליו צו הפטור מכח סעיף 97(ג) לפקודה. רק לגבי ני"ע ישראליים שקודם לרפורמה במס היו פטורים ממס (חב' תעשייתית או החזקה תעשייתית), העלות תיקבע לפי ממוצע שערים בשלושת ימי המסחר האחרונים בשנת 2002.

הכנסות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל

(סעיף 122א לפקודה)

15%

שיעור זה מותנה בכך שהיחיד לא תבע ניכוי הוצאה, קיזוז הפסד או פטור ממס, למעט הוצאות פחת וניכוי בשל פחת, כמוסבר להלן.

3.2 על הכנסות אחרות מחו"ל לא ניתן לדווח במסגרת שוברי הדיווח המקוצר. אם לנישום יש הכנסה אחרת שמקורה בחו"ל עליו להגיש דו"ח שנתי מלא.  

3.3. לגבי רווחי הון, דיבידנדים וריבית מניירות ערך זרים יצויין כי שיעור המס 35% יחול עד ליום 31.12.2006, ולאחר מכן ירד שיעור המס ל- 15%. בעניין זה קיימת הצעת חוק להקדים את הפחתת שיעור המס למועד מוקדם יותר מהאמור לעיל (ייתכן שכבר החל מיום 1.1.05).

3.4 יובהר כי דרישת ניכוי הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסות האמורות או זיכוי ממס זר ששולם בגין הכנסות השכירות בחו"ל עשויה לגרור חיוב במס בהתאם למדרגות המס הקבועות בסעיף 121 לפקודה במקום שיעור המס המוגבל המצויין לעיל.

4. אופן פעולת מנגנון הדיווח המקוצר

4.1 לשם דיווח באופן מקוצר, על הנישום לפנות למחלקת מודיעין בפקיד השומה הקרוב למקום מגוריו ולמלא טופס 5329ב - "פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד" (דוגמה - בנספח ה').

4.2 בהתאם לפרטים שנמסרו יקבל הנישום שוברים בהם ידווח על הכנסותיו מחו"ל: בשובר 352 ידווח הנישום על הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל, ובשובר 351 ידווח הנישום על כל יתר ההכנסות המפורטות לעיל (ראה סעיף 3.1).

4.3 כל סוג של הכנסה ידווח בשובר נפרד, כך למשל שאם לנישום הכנסות מריבית על פקדון בנקאי בחו"ל, הכנסות מריבית על ני"ע זרים והכנסות מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין בחו"ל - על הנישום יהיה לדווח ב- 3 שוברים נפרדים. לכן, לשם דיווח על ההכנסות השונות נקבע קוד הכנסה לכל סוג הכנסה מדווחת.

4.4 על הנישום יהיה לסכם את סך ההכנסות מאותו קוד הכנסה, כפי שיפורט להלן, לאחר שאלה תורגמו לשקלים חדשים (כמפורט בסעיף 6 להוראת הביצוע), בשובר נפרד:

· הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל שנתקבלו במהלך התקופה המדווחת (גם אם ממספר נכסים שונים) יסוכמו וידווחו בשובר נפרד כהכנסה אחת (בשובר 352).

· הכנסות מריבית מפקדונות בנקאיים בחו"ל שנתקבלו במהלך התקופה המדווחת (גם אם התקבלו ממספר מדינות שונות) יסוכמו וידווחו בשובר נפרד כהכנסה אחת שמקורה "ריבית על פקדון" (קוד 01 בשובר 351).

· הכנסות ריבית על ני"ע זרים שנתקבלו במהלך התקופה המדווחת יסוכמו וידווחו בשובר נפרד כהכנסה אחת שמקורה "ריבית על ני"ע זרים" (קוד 03 בשובר 351).

· דיבידנדים שנתקבלו במהלך התקופה המדווחת מני"ע זרים יסוכמו וידווחו בשובר נפרד כהכנסה אחת שמקורה "דיבידנדמני"ע זרים" (קוד 04 בשובר 351).

· דיבידנדים שנתקבלו במהלך התקופה המדווחת מחברות זרות פרטיות (שני"ע שלהן אינם נחשבים לני"ע זרים) יסוכמו וידווחו בשובר נפרד כהכנסה אחת שמקורה "דיבידנד מחברות זרות" (קוד 02 בשובר 351).

· הכנסות מפעילות נושאת פרסים, מהימורים או מהגרלות מחו"ל שנתקבלו במהלך התקופה המדווחת יסוכמו וידווחו בשובר נפרד כהכנסה אחת שמקורה "זכיות והגרלות" (קוד 05 בשובר 351).

· רווחי הון שנוצרו במהלך התקופה המדווחת מני"ע זרים יסוכמו וידווחו בשובר נפרד כהכנסה אחת שמקורה רווח הון מני"ע זרים" (קוד 11 בשובר 351).

· רווחי הון שנוצרו במהלך התקופה המדווחת מני"ע ישראליים יסוכמו וידווחו בשובר נפרד כהכנסה אחת שמקורה "רווח הון מני"ע ישראליים" (קוד 12 בשובר 351).

4.5 הדיווח ותשלום המס בגין ההכנסות מחו"ל יתבצע אחת לשנה - ב-30 לאפריל של שנת המס העוקבת. במסגרת 4 החודשים שמתום שנת המס על הנישום להשיג אישורים על גובה ההכנסות ועל תשלומי מסי חוץ, לצורך זיכוי מהמס הזר.

4.6 באופן חריג ובמטרה לאפשר לנישומים להכיר וללמוד את מנגנון הדיווח המקוצר ולהתארגן לביצוע, הדיווח על הכנסות שהיו לנישום בחו"ל בשנת המס 2003 במסגרת הדיווח המקוצר יתבצע עד ליום 31.8.2004 (במקום 30 לאפריל, כפי שנקבע לגבי שנות המס 2004 ואילך).

4.7 בחלק הראשון של השובר ימלא הנישום בכתב יד ברור את פרטיו, אשר כוללים את שמו ושם משפחתו ומספר תעודת הזהות שלו. פרטים אלו משמשים לשם שיוך התשלום שיבוצע לנישום המשלם, ולכן יש להקפיד על בהירות הפרטים. כמו כן יש למלא את שנת המס לגביה מתבצע הדיווח. בנוסף, על הנישום לחתום בתחתית השובר.

4.8 בשדה (א) בשובר, בסמוך לשדה ההכנסה מחו"ל, ימלא הנישום את שיעור המס החל על ההכנסות המדווחות באותו שובר, בהתאם לקוד ההכנסה.

4.9 בשדה (ב) בשובר ימלא הנישום את הסכום המתקבל מהכפלת שיעור המס בהכנסה שנרשמה בשדה (א). לגבי הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל שיעור המס הינו 15% והוא מוטבע על גבי השובר, כך שאין צורך למלא נתון זה באופן ידני.

4.10 ניכוי הוצאות מתאפשר רק כנגד הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל ומוגבל להוצאות פחת וניכוי נוסף בשל פחת. חישוב הוצאות אלה ותרגומן לשקלים חדשים יתבצע באמצעות דף עזר המצורף לשובר. בתהליך מילוי השובר ינוכו תחילה ההוצאות מהכנסות השכירות, ורק היתרה תוכפל בשיעור המס (15%). אם התוצאה שלילית - יש לרשום אפס (0) בשדה (ג) - הכנסה חייבת משכירות. יודגש כי הדיווח נדרש גם כאשר סכום ההכנסה הינו אפס.

4.11 מסי חוץ ששולמו בחו"ל שהם ברי זיכוי יפחיתו את המס המחושב כאמור לעיל. הבהרה: אין להביא בחשבון מס ששולם בחו"ל בגין הכנסות מפעילות נושאת פרסים, הימורים או הגרלות או מס ששולם בחו"ל. שיעור המס שנקבע להכנסות אלה הינו 25% בלא זכאות לזיכוי ממס. כנגד הכנסות אלה ניתן לדרוש ניכוי הוצאות להכנת הדו"ח השנתי וטיפול בהליכי שומה בהתאם לסעיף 17(11) לפקודה, אך דרישת הוצאות אלה תיעשה רק במסגרת דו"ח שנתי מלא שיוגש על ידך. כמו כן, אין להביא בחשבון גם מיסים ששולמו כנגד הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל.

5. מעמד התשלום במסגרת הדיווח המקוצר

5.1 כאמור, התשלום במסגרת שובר הדיווח המקוצר נחשב כמקדמה ע"ח המס המתחייב על אותה הכנסה. מאחר ומדובר רק בהכנסות ששיעור המס עליהן מוגבל, אמור התשלום לייצג את המס המלא בגין אותה הכנסה.

5.2 יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 29(5) לפקודה, קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דו"ח שנתי. הדיווח המקוצר אינו מאפשר קיזוז הפסדים בשלב תשלום המקדמה.

5.3 לכשיוגש דו"ח שנתי על כלל ההכנסות, אם יוגש, יחושב המס המתחייב בגין כל הכנסה שהופקה על ידי הנישום בהתאם להוראות הפקודה. ייתכן אף ששיעור המס יהיה שונה מהשיעור המוגבל שלפיו שולמה מקדמת המס בדיווח המקוצר (לדוגמא - שיעור מס עפ"י מדרגות המס כאשר הנישום רוצה לנכות הוצאות שונות כנגד הכנסות משכר דירה). המס ששולם באמצעות שובר הדיווח המקוצר יובא בחשבון כמקדמה כנגד המס המחושב במסגרת הדו"ח השנתי.

6. אופן תרגום ההכנסות לשקלים חדשים ממטבע חוץ

6.1 מאחר והפעילות בחו"ל מתבצעת רובה ככולה במטבע חוץ יש צורך בכללים לגבי אופן המרת סכומי מטבע חוץ לשקלים חדשים. לשם כך ומכח סמכות שניתנה לנציב בסעיף 240א לפקודה, נקבעו כללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל), התשס"ד - 2003 (להלן - כללי המרה).

6.2 ככלל, המטבע הרלבנטי לשם המרת סכום כלשהו ממטבע חוץ לשקלים חדשים הינו המטבע שבו נתקבלה ההכנסה, שולמה הוצאה או ששולם סכום מס, המטבע בו נרכש נכס או שנמכר נכס. אם מדובר במטבע לגביו בנק ישראל אינו נוהג לפרסם שער יציג - יש להמיר את שער המטבע הספציפי לדולר של ארה"ב, ולהמיר את הסכום הדולרי לשקלים חדשים לפי השער היציג של הדולר.

6.3 השער שישמש לשם המרת סכום כלשהו ממטבע חוץ לשקלים חדשים הינו השער היציג שמפרסם בנק ישראל בתום יום המסחר הרלבנטי (כפי שיפורט להלן), ואם לא היה מסחר ביום מסויים - השער היציג האחרון שפורסם לפני אותו יום.

6.4 פירוט כללי התרגום להכנסות השונות והרחבה נוספת בנושא ניתן למצוא באתר האינטרנט של האגף, בחוזר מס הכנסה 9/2004 - הרפורמה במס הכנסה - כללי המרה לשקלים חדשים.

7. דיווח על הכנסות מחו"ל ע"י "יחיד מוטב" - סעיף 14(ב1) לפקודה

7.1 סעיף 14(ב1) לפקודה קובע שיעורי מס מופחתים שיחולו על "יחיד מוטב" כהגדרתו בסעיף, על הכנסת ריבית, דיבידנד או רווח הון ריאלי מניירות ערך זרים, במקום שיעור המס הרגיל על הכנסות אלה (35%).

7.2 בעקרון, יחיד מוטב הינו יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה אשר אינו זכאי לפטור ממס על הכנסותיו האמורות מניירות ערך זרים ושהתקיים לגביו אחד מאלה:

1. מיום שהיה לתושב ישראל לראשונה לא חלפו יותר מ-10 שנים;

2. ב-1.1.2003 כבר מלאו לו 60 שנים לפחות ומתקיים לגביו אחד מאלה:

· מיום שהיה לתושב ישראל לראשונה לא חלפו יותר מ- 20 שנים;

· במועד שהיה לתושב ישראל לראשונה מלאו לו לפחות 40 שנים אך לא יותר מ-50 שנים והוא הצהיר לפני פקיד השומה שנייר הערך הזר היה ברשותו עוד לפני שהיה לתושב ישראל;

· במועד שהיה לתושב ישראל לראשונה מלאו לו לפחות 50 שנים;

3. עד ל- 1.1.2003 טרם חלפו 20 שנים מיום שהיה לתושב ישראל לראשונה והוא הצהיר לפני פקיד השומה שהני"ע הזר היה ברשותו עוד לפני שהיה לתושב ישראל;

4. מלאו לו 60 שנים לאחר 1.1.2003.

הרחבה בנושא - במסגרת חוזר מס הכנסה 17/2002 - הרפורמה במס הכנסה - הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים.

7.3 לגבי יחידים כאמור אשר יבקשו לדווח במסגרת הדיווח המקוצר, שיעורי המס הנקובים בשובר 351 (ראה נספח א' להוראת הביצוע) אינם מתאימים לאמור בסעיף 14(ב1) לפקודה.

7.4 לפיכך, יחידים אלה ירשמו בשדה "קוד ההכנסה" שבשובר 351 את הקוד המתאים לסוג ההכנסה המדווחת באותו שובר, אך ירשמו את שיעור המס המופחת בשדה "שיעור המס" במקום שיעור המס הנקוב בשובר ולפיו יחשבו את סכום המס לתשלום. שיעורי המס שיירשמו הינם כדלהלן:

 

ההכנסה

קוד הכנסה

שיעור המס

הרשום בשובר

שיעור מס

שיירשם במקום

ריבית על ני"ע זר

03

35%

15%

דיבידנד שמקורו בני"ע זר

04

35%

25%

רווח הון ריאלי מני"ע זר

11

35%

15%

8. אי עמידה בדרישות הדיווח המקוצר

8.1 סעיף זה מתייחס לנישום אשר בחר לדווח במסגרת הדיווח המקוצר אך לא עמד בתנאים ובדרישות המפורטות בהוראת ביצוע זו, וכן לנישום אשר מלכתחילה לא דיווח על הכנסותיו מחו"ל במסגרת הדיווח המקוצר למרות שהיה רשאי לעשות כן.

8.2 כמפורט בסעיף 2 להוראת הביצוע, ברירת המחדל הינה חובת הגשת דו"ח שנתי. לכן, נישום שלא עמד בדרישות מחוייב בהגשת דו"ח שנתי מלא למס הכנסה על כלל הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו. אי הגשת הדו"ח השנתי עשויה לגרור סנקציות הקבועות בפקודה לגבי אי הגשת דוחות.

8.3 נישום כאמור אשר לא דיווח על הכנסותיו מחו"ל באמצעות מנגנון הדיווח המקוצר יגיש דו"ח שנתי מלא על כלל הכנסותיו, הכנסות בן/בת זוגו והכנסות ילדיו שטרם מלאו להם 18, בצירוף כל האישורים הנדרשים בשלב הגשת דו"ח למס הכנסה.

8.4 בנוסף, היות והמס במסגרת הדיווח המקוצר כמוהו כמקדמה, הוראות הפקודה הרלבנטיות לאכיפת תשלום מקדמות יחולו גם הן במקרים בהם לא הגיש הנישום דו"ח.

8.5 דרישת הגשת דוח שנתי לפי סעיף 131 לפקודה מנישום שדיווח במסגרת הדיווח המקוצר תיעשה עפ"י שיקול דעתו של פקיד השומה ובהתאם למכלול הנסיבות, ולא רק על בסיס טעויות טכניות שוליות במילוי שוברי הדיווח המקוצר.

9. תחולה

הדיווח המקוצר בתוקף לגבי דיווחים על הכנסות שהופקו או נצמחו בשנת המס 2003 ואילך. הדיווח הראשון יהיה עד ליום 31.8.2004 לגבי הכנסות שהופקו או נצמחו בשנת המס 2003.
 
 
ראו גם: דיווח מקוצר על אחזקת נכסים והכנסות בחו"ל
 
להרחבה בעניין דיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי)
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזר

 
טואול - בניית אתרים