המרה לשקלים של הכנסה שמקורה בחו"ל 

הכנסת חוץ|מסי חוץ|שיעור המס|זיכוי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ספטמבר 2010

בעקבות הרפורמה במיסוי הבינלאומי אשר הרחיבה את החיוב במס של תושבי ישראל על כלל הכנסותיהם, לרבות אלה המופקות או נצמחות מחוץ לישראל, נדרשו כללים לשם המרת הכנסות חוץ, ההוצאות, ההפסדים ומיסי החוץ למונחי שקלים חדשים.סעיף 240א לפקודת מס הכנסה מסמיך את מנהל רשות המסים לקבוע כללים לתרגום לשקלים חדשים של סכומי הכנסות, הכנסות חייבות, הפסדים, הוצאות ומיסים שמקורם מחוץ לישראל.

כללי מס הכנסה העוסקים בהמרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל, המפורטים להלן, קובעים את העקרונות הבאים:

1. בעיקרון, השער שישמש לשם המרה יהיה השער היציג שפרסם בנק ישראל לאותו מטבע בו התבצעה העסקה, התקבלה הכנסה, שולמה הוצאה, נרכש או נמכר נכס, שולם מס, והכל לפי העניין. מועד התרגום נגזר מאופי הסכום אותו יש להמיר לשקלים חדשים.

2. ביחס להכנסות מפעילות של עסק או משלח-יד בחול, נקבע כי כל הכנסה או הוצאה תתורגם לשקלים חדשים במועד שבו בוצעה הפעולה העסקית, קרי הפקת ההכנסה או התגבשות ההוצאה. אם קיים פער זמן בין מועד ביצוע הפעולה למועד זרימת הכספים הכרוכים בה, יש לתרגם את הפעולה גם במועד קבלת ההכנסה או תשלום ההוצאה, וזאת לשם דיווח על הפרשי השער הגלומים בפעולה.

3. ביחס להכנסות פסיביות (כמו דמי שכירות, ריבית ודיבידנד) וכן הכנסות מקיצבה או מזכיות - מועד התרגום יהיה ביום בו נתקבלה ההכנסה או שולמה ההוצאה (כלומר, בעת זרימת הכספים).

4. הכנסות של חברת משלח-יד זרה ורווחים שלא שולמו מחברה נשלטת זרה יתורגמו לפי השער היציג בתום שנת המס של אותה חברה.

5. מיסים ששולמו מחוץ לישראל - יתורגמו לשקלים חדשים לפי אחת מאפשרויות הבאות:

· אם שולמו עד לתום שנת המס בגינה הם משתלמים - התרגום יהיה במועד התשלום.

· אם שולמו לאחר תום שנת המס בגינה הם משתלמים, אך בטרם חלפו 24 חודשים מתום אותה שנת מס - התרגום יהיה לפי השער היציג שהיה בתום שנת המס בגינה הם משתלמים.

· אם שולמו לאחר שחלפו 24 חודשים מתום שנת המס בגינה הם משתלמים - יתורגמו לפי יום התשלום (אך יובאו בחשבון רק מאותה שנת מס בה שולמו בפועל).

6. חישוב רווחי הון ופחת ייעשו לפי מחירו המקורי של הנכס שנרכש במטבע חוץ, כשהוא מתורגם לשקלים חדשים במועד התשלום בעד הרכישה. התמורה במכירת אותו נכס תתורגם לפי המוקדם שבין יום המכירה או מועד קבלת התמורה.

7. הפסדים, אם נוצרו לאחר שתורגמו הפעולות ממטבע חוץ לשקלים חדשים, יועברו לשנים הבאות בשקלים חדשים.

להלן ההוראות המרכזיות מתוך כללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל), התשס"ד-2003 אשר פורסמו ביום ח' בכסלו התשס"ד (3 בדצמבר 2003), לרבות הפניות למקורות נוספים וכן מאמרים בנושאים הנדונים בכללים אלו (שימו לב - כללי מס הכנסה להלן מופיעים בשינויי נוסח קלים).

הגדרות

1. בכללים אלה -

"הכנסת חוץ" ו"מסי חוץ" - כהגדרתם בסעיף 199 לפקודה;

"הכנסה פסיבית" - כל אחת מההכנסות לפי סעיפים 2(4) עד (7) לפקודה שהיא הכנסת חוץ, או הוצאות בשלן וכן הכנסת חוץ לפי סעיף 2א לפקודה, למעט הכנסה או הוצאה שאילו הופקה או שנצמחה בישראל היתה נחשבת לפי דיני המס בישראל כהכנסה מעסק או ממשלח יד;

"יום רכישה", "מחיר מקורי", "מכירה", "נכס" ו"תמורה" - כהגדרתם לפי חלק ה3 לפקודה;

"מדינה גומלת" - כמשמעותה בסעיף 196 לפקודה;

"מטבע" - מטבע חוץ שבו מבוצעת העסקה, מתקבלת ההכנסה, משולמת ההוצאה, נרכש או נמכר נכס, או משולם מס, לפי הענין;

"שערו היציג של המטבע" ליום כלשהו - שערו היציג של מטבע חוץ, בשקלים חדשים, כפי שפרסם בנק ישראל באותו יום, ואם לא פרסם שער באותו יום - השער האחרון שפרסם לפני אותו יום; ואולם אם בנק ישראל אינו מפרסם שער לאותו מטבע, יחושב שערו לפי שער ההמרה של אותו מטבע לדולר של ארה"ב;

"תום שנת המס" - היום האחרון של שנת המס.

הכנסות והוצאות בעסק או במשלח יד

2. הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה שהיא הכנסת חוץ או הוצאה בשל הכנסה כאמור, לרבות הוצאה בשל רכישת מלאי, תתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע במועד שבו הופקה, נצמחה או הוצאה ובמועד שבו התקבלה או שולמה.

הכנסות פסיביות

3. (א) הכנסה פסיבית, תתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע, ביום שבו שולמה ההכנסה או שהתקבלה לפי הענין.

(ב) בהכנסה כאמור בסעיף קטן (א) שהיא הכנסה או הוצאה מריבית או מהפרשי הצמדה, יתורגמו לשקלים חדשים גם הסכומים שבשלם התקבלה אותה הכנסה או הוצאה, ההוצאה (בסעיף זה - ההשקעה), בכל אחד ממועדים אלה:

(1) במועד ההשקעה;

(2) בתום כל שנת מס או במועד מימוש ההשקעה, לפי המוקדם.

(ג) שולמה ההכנסה הפסיבית או התקבלה לאחר שנת המס שבה דווחה, תתורגם ההכנסה לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע בתום שנת המס שבה דווחה וביום התשלום. 

הכנסת חברת משלח יד זרה

4. הכנסתה החייבת וכן הפסדיה, של חברת משלח יד זרה, כהגדרתה בסעיף 5(5)(ה) לפקודה, אשר מקורם מפעילות במשלח היד המיוחד, תתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע בתום שנת המס שלה, ולא יחולו עליה הוראות סעיפים 8 ו-9.

הכנסה מחברה נשלטת זרה

5. רווחים שלא שולמו, כהגדרתם בסעיף 75ב(א)(12) לפקודה, של חברה נשלטת זרה, והזיכוי בשל מס כאמור בסעיף 75ב(ג), יתורגמו לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע בתום תקופת השומה של החברה הנשלטת הזרה.

מסי חוץ

6. מסי חוץ ששולמו במדינת החוץ יתורגמו לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע, אם שולמו -

(1) במהלך שנת המס שבה היא חייבת במס בישראל, או לפניה - ביום התשלום;

(2) לאחר שנת המס שבה היתה הכנסת החוץ חייבת במס בישראל, אך לא יאוחר מעשרים וארבעה חודשים מתום שנת המס - בתום שנת המס שבה היתה ההכנסה חייבת במס בישראל;

(3) לאחר שחלפו עשרים וארבעה חודשים מתום שנת המס שבה היתה הכנסת החוץ חייבת במס בישראל - ביום התשלום.

רווח הון

7. לענין חישוב רווח ההון והפחת יחולו הוראות אלה:

(1) מחירו המקורי של נכס, יתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע ביום הרכישה או במועד התשלום, לפי המוקדם;

(2) תמורה תתורגם לשקלים חדשים, לפי שערו היציג של המטבע ביום המכירה של הנכס או ביום קבלת התשלום, לפי המוקדם.

הפסד

8. הפסד בשקלים חדשים שהיה לאדם מחוץ לישראל, שנוצר לאחר תרגום ההכנסה וההוצאה על פי כללים אלה, וניתן להעבירו לשנות המס הבאות, לא יתורגם למטבע חוץ ויועבר לשנים הבאות בשקלים חדשים. 

סכומים בשקלים

9. הכנסות או הוצאות ששולמו או שהתקבלו בשקלים חדשים, לפי הענין, לא יתורגמו למטבע חוץ ויובאו בחשבון, לענין חישוב ההכנסה החייבת, בשקלים חדשים. 

תחולה

10. כללים אלה יחולו על דוחות שיש להגישם לשנת המס 2003, ואילך.

להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי).

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי, ובכל מקרה יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של התקנות.

טואול - בניית אתרים